Apartman foglalás
Mégsem

Személyes adatok

A 'Foglalás elküldése' gombra kattintva elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket

Ellenőrző kód

ÁSZF

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Négy Sárkány Kft . (Cg 14-09- 302300 asz. 11237978-2- 14, Kaposvár, Ibolya u. 8.sz. )Adatvédelmi

nyilatkozata

I. Általános tudnivalók

A Négy Sárkány Kft a partnerek adatait az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi

előírások betartásával kezeli, tárolja és dolgozza fel. Az erre vonatkozó szabályok a jelen Adatvédelmi

szabályzatban olvashatók, amely az adatkezelési módszerek mellett az adatvédelemre és személyes

adatok biztonságos kezelésre vonatkozó intézkedéseket is rögzít.

Adatvédelmi szabályzatunk az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, s

hatályos jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

II. Személyes adatok felvétele, felhasználása, kezelése

A Négy Sárkány Kft kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket a látogató

önkéntesen bocsát rendelkezésére. Ezen adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: név, cím,

telefonszám, E-mail cím) az Ön részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához (és fejlesztéséhez),

továbbá jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok elérésére van szükségünk.

Adatai megadásával Ön kifejezetten hozzájárul azok fenti célok érdekében történő felhasználásához.

A Négy Sárkány Kft a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolja az Ön személyes

adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig Ön az adatok

kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja.

A Négy Sárkány Kft az Ön személyes adatait semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, illetve teszi

nyilvánossá az adatfeldolgozással megbízott cégen kívül harmadik személynek, kivéve, ha erre

jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.

III. A tájékoztatóban használt sajátos kifejezések törvényi definíciói

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele,

valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára

jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az

adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy

az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása

vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további

felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy

azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem

lehetséges;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az

alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály

rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

IV. Személyes adatok védelme

A Négy Sárkány Kft mindent megtesz, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat a lehető legnagyobb

biztonsággal kezelje, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására. Személyes

adataihoz csak a Négy Sárkány Kft azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához

ez szükséges. Interneten gyűjtött adatai védelmében a Négy Sárkány Kft mindent elkövet az adatok

biztonságos kezelése érdekében.

V. Személyes adatok módosítása, frissítése és törlése

Ön bármikor kérhet felvilágosítást a Négy Sárkány Kft által kezelt adatairól. Szükség esetén

aktualizálhatja őket, illetve bármikor indoklás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti azok

módosítását, továbbá azok Négy Sárkány Kft adatbázisából való törlését postai úton a következő

címre küldve: Négy Sárkány Kft 7400 aposvár Ibolya u. 8

VI. Direkt Marketing

A Négy Sárkány Kft nem küld kéretlen levelet látogatóinak. A kifejezett hozzájárulásával Ön

beleegyezett abba, hogy adatai a Négy Sárkány Kft adatbázisába kerüljenek, és azokat Négy Sárkány

Kft a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.

évi CXIX törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából minden további

engedélyezés nélkül felhasználhassa. Hozzájárulása megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy

a Négy Sárkány Kft közvetlen üzletszerzés céljából postai, illetve elektronikus úton (E-mail, SMS,

MMS) reklámot továbbítson, valamint hogy adatait közvélemény- és piackutatás céljából saját

szolgáltatásának fejlesztése érdekében felhasználja. Az adatszolgáltatás önkéntes, és megfelelő jogi

tájékoztatás birtokában történik. Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt adatairól bármikor

tájékoztatást kérjen, illetve hogy adatai módosítását, törlését, valamint hozzájárulását bármikor,

korlátozás nélkül ingyenesen visszavonja a Négy Sárkány Kft postafiók címére postai úton vagy

személyesen, illetve az info@negysarkany e mail címre küldött bejelentéssel.

VIII. Kiskorúak védelme

A Négy Sárkány Kft kiemelten fontosnak tartja a gyermekek személyes adatainak védelmét, és az

ahhoz fűződő jogok tiszteletben tartását.

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen látogató nevében a törvényes

képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú,

valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes látogató a törvényes képviselőjének

beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét

betöltött kiskorú látogató önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes

képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

IX. „Cookie”-k

A weboldalainkon gyűjtött személyes adatok mellett előfordulhat, hogy személyes adatnak nem

minősülő információt, adatot, véleményt kérünk Öntől, melyhez személyes adatainak megadása nem

szükséges. A személyes adatnak nem minősülő adat megadásával Ön hozzájárul a Négy Sárkány Kft

weboldalak tartalmának fejlesztéséhez, valamint ahhoz, hogy jobban megértsük látogatóink

weboldal-látogatási szokásait. A Négy Sárkány Kft a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez,

például a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb., úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-k

olyan adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére

kerülnek az oldal meglátogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Önmagukban

nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására.

X. Az adatkezelésért felelős

Név: A Négy Sárkány Kft

 

 

Általános szerződési feltételek

1.1. Az Általános Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján

Fonyód Kodály Zoltán u. 1. szám alatti ingatlan üzemeltetője általánosságban elszállásolási szerződést köt Bérlőivel.

1.2. Egyedi feltételek nem képezik a részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások kötését

utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más- más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

2. Szerződő felek

2.1. A Bérbeadó által üdülési célú használatra átengedett ingatlant a Bérlő veszi igénybe. (továbbiakban: Felek).

3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

3.1. A Bérlő szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Bérbeadó minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat

elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Bérbeadó ajánlati kötöttsége megszűnik.

3.2. A Szerződés kizárólag a Bérlő írásban leadott foglalásának a Bérbeadó általi írásban megküldött visszaigazolásával jön

létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

3.3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Bérbeadó általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés

értékű, Bérbeadót nem köti.

3.4. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

3.5. Ha a Bérlő a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Bérbeadó jogosult a Szerződésben

kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Bérbeadó jogosult újra értékesíteni.

3.6. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Bérlő által kezdeményezett meghosszabbításához a Bérbeadó előzetes

hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Bérbeadó kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

3.7. A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Bérlőek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak

megfelelően, az apartman elfoglalása előtt igazolják. Az ingatlanban bejelentés nélkül a Bérbeadó tudta nélkül senki sem

lakhat.

3.8. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

4. Az elszállásolás kezdete és vége /check-in; check-out/

4.1. A Bérlőnek joga van a bérelt helyiségeket a megállapodás szerinti nap 14.00 órától elfoglalni.

4.2. A Bérbeadónak abban az esetben, ha a Bérlő nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 18.00 óráig, joga van arra,

hogy visszalépjen a szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.

4.3. Amennyiben a Bérlő előleget fizetett, az apartman legkésőbb a következő nap 12.00 óráig lefoglalva marad (maradnak).

4.4. A Bérlőnek a szobát az elutazási nap 11.00 óráig el kell hagynia.

4.5. Az apartman foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai érkezés, illetve a késői elutazás

lehetőségét.

5. Az elszállásolás meghosszabbítása

5.1. A tartózkodás Bérlő általi meghosszabbításához a Bérbeadó előzetes hozzájárulása szükséges.

5.2. Amennyiben a Bérlő a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11.30 óráig nem üríti ki és a

tartózkodás meghosszabbításához a Bérbeadó előzetesen nem járult hozzá, úgy a Bérbeadó jogosult a szobaárat egy további

napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Bérbeadó szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

6. Árak

6.1. Az apartman mindenkori listaárai a nappali halljában lévő információs táblán kifüggesztésre kerülnek.

6.2. A Bérbeadó a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán)

megváltoztathatja. Amennyiben a Bérlő szállást foglalt és azt a Bérbeadó írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a

Bérbeadó már nem változtathat. A Bérbeadó aktuális árai az apartman honlapján (www.balatoninyaralo.hu) találhatók.

6.3. A Bérlő a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a Bérbeadótól.

6.4. Az árak közlésekor a Bérbeadó megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által

szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az

idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell megfizetni. A Bérbeadó a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti

többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

7. Ajánlatok, kedvezmények

7.1. Az aktuális ajánlatok, kedvezmények az apartman weboldalán kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények

mindig egyéni foglalásra vonatkoznak.

7.2. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

7.3. A Bérbeadó speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi

szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

8. Lemondási feltételek

8.1. Amennyiben az apartman ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a

következők:

– a visszaigazolt érkezés napját megelőző 48 órán belüli elállás esetén a kötbér összege egy éjszakai szállás 50%-a,

– a visszaigazolt érkezés napját megelőző 24 órán belüli elállás esetén a kötbér összege egy éjszakai szállás 100%-a.

Amennyiben a Szerződő fél gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat,

önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit, stb.), az elállás esetén esedékes

kötbért akkor is a Szerződő fél/Megrendelő köteles a Bérbeadónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a megrendelő

nevében eljáró Bérlő viseli közvetlenül.

8.2. Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította, és az érkezési napon nem érkezik

meg (írásos lemondás nem érkezik), a Bérbeadó a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét

kötbérként érvényesíti. Az előlegbe a kötbér beszámításra kerül. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az

érkezési napot követő nap déli 12:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Bérbeadó szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

8.3. Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a

Bérbeadó szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 órát követően megszűnik.

8.4 Amennyiben a Bérlő az előzetesen lefoglalt szállás szolgáltatás igénybevételét megkezdte, de az apartmani tartózkodását

megszakítja, a Bérbeadónak jogában áll az eredetileg tervezett, lefoglalt időszakra eső szállásdíjat Bérlő felé érvényesíteni.

9. Fizetés módja, garancia

9.1. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel (Forintban vagy Euróban)

9.2. Átutalás esetén – amennyiben a Bérbeadóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt

szolgáltatások ellenértékét a Bérlő köteles az érkezés megjelölt napja előtt a Bérbeadó bankszámlájára átutalni oly módon,

hogy az adott összeget az érkezés napjáig a Bérbeadó bankszámláján jóváírják vagy az átutalást a Bérlő a számlavezető

pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.

9.3. Az egyéni apartmanfoglalás garantálása előlegfizetéssel lehetséges. A Bérbeadó jogosult a Bérlő érkezésekor a tervezett

tartózkodás szállásköltségének erejéig készpénzben, vagy a Bérbeadó által elfogadott fizetési módozatokban előrefizetést

kérni.

10. A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

10.1. A Bérbeadó jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások

nyújtását megtagadni, ha:

• a Bérlő nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve az ingatlant;

• a Bérlő az apartmant a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11.30 óráig nem üríti ki és a tartózkodás

meghosszabbításához a Bérbeadó előzetesen nem járult hozzá;

• a Bérlő a szálláshely biztonságával, rendjével, annak lakóival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok

befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;

• a Bérlő fertőző betegségben szenved;

• a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;

10.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik

11. Elhelyezési garancia

11.1. Amennyiben a Bérbeadó a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési

problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Bérbeadó köteles a Bérlő elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

11.2. A Bérbeadó köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra –

vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő

szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Bérbeadót terheli.

11.3. Amennyiben a Bérbeadó ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Bérlő a számára felajánlott

helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

12. A Bérlő jogai

12.1. A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Bérlő jogosultságot szerez a bérelt helyiségek szokásos használatára,

valamint az elszállásolási apartman szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Bérlőek használatára bocsátott helységek

szokásos használatára.

12.2. A Bérlő a Bérbeadó által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való

tartózkodás időtartama alatt. A Bérbeadó ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe

felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

13. A Bérlő kötelességei

13.1. A megállapodás szerinti díj megfizetése: a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a szállás-szolgáltatási szerződés

befejeződésekor esedékes.

13.2. A Bérlő által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a

megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Bérbeadó hozzájárulását.

13.3. A Bérlő egy gépjárművel térítésmentesen parkolhat az udvaron. Az udvaron parkoló gépjárműben és az abban

elhelyezett tárgyakban keletkező bármiféle kárért (ideértve például, de nem kizárólag: a gépkocsi feltörést és a gépkocsiban

lévő bármely tárgy eltulajdonítását; a gépjármű ellopását; természeti jelenség okozta károk) a Bérbeadó a felelősségét kizárja.

A Bérbeadó a apartmanban hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállal.

13.4. A szemetet az apartman területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szobából,

illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

13.5. Az apartman területén lévő eszközöket, berendezéseket a Bérlő kizárólag saját felelősségére használhatja

13.6. Tűz esetén a Bérbeadót is kérjük haladéktalanul értesíteni.

13.7. A szobákat és a szálloda közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Bérlőek a rendeltetésellenes

használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

13.8. A Bérlő által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a Bérbeadó írásos hozzájárulása, továbbá a

Bérlő általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.

13.9. A Bérlő gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett

tartózkodjon a Bérbeadó ingatlanjában.

13.10. A Bérlőnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Bérbeadónak, és minden szükséges adatot a rendelkezésére kell

bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi

eljáráshoz szükséges.

14. Állatok behozatala

14.1. Az apartmanba állatokat (kutya, macska) az árlistában meghatározott díjtétel ellenében a Bérbeadó hozzájárulásával

lehet behozni. Vakvezető kutyákat Bérlőink díjmentesen hozhatják az apartmanba.

15. A Bérbeadó jogai

15.1. Amennyiben a Bérlő az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások

díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Bérbeadó követelései biztosítására zálogjog illeti meg a

Bérlőnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket az apartmanba magával vitt.

16. A Bérbeadó kötelessége

16.1. A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti

teljesítése.

16.2. A Bérlő írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő

rögzítése.

16.3. Az ingatlanon belüli területen, valamint a teraszokon a Bérbeadó engedélye nélkül Bérlőink nyugalma érdekében 22.00

órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve az apartmanok belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást,

zenehallgatást.

17. A Bérlő betegsége, halála

17.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Bérlő megbetegszik, Bérbeadó orvosi segítséget

nem tud felajánlani.

17.2. A Bérlő betegsége/halála esetén a Bérbeadó költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse,

illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett

szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett

esetleges károk tekintetében.

18. Az adatkezelés biztonsága

18.1. A honlapunkon lévő hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása nem kötelező, az a Bérlő saját

döntése. A Hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó hozzájárul megadott adatai kezeléséhez. A Bérbeadó az adatokat

mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.

18.2. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja, illetve a weboldalon is van rá lehetőség.

18.3. A megadott személyes adatok valódiságáért a Bérlő felel.

18.4. A Bérbeadó az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,

törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

18.5. A Bérlő által megadott személyes adatokhoz kizárólag a Bérbeadó férhet hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken

kívül harmadik személyeknek a Bérbeadó nem ad át.

18.6. A Bérbeadó harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása

alapján.

18.7. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére

személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton

alapuló adatszolgáltatással szemben a Bérlő nem emelhet kifogást.

19. A Bérbeadó kártérítési felelőssége

19.1. A Bérbeadó felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Bérbeadó Bérlőinek körén kívül eső

elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Bérlő maga okozta.

19.2. A Bérbeadó kijelölhet olyan helyeket az ingatlan területén, ahová Bérlő nem léphet be. Az ilyen helyeken történt

esetleges Bérlőt ért kárért, sérülésért a Bérbeadó felelősséget nem vállal.

19.3. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Bérbeadó csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten

átvette vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az

esetben a bizonyítás a Bérlőt terheli.

19.4. Nem felel továbbá a Bérbeadó a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

20. Titoktartás

20.1. A Bérbeadó a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a

közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

21. Vis major

21.1. Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése),

amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése

alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

22. A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

22.1. A teljesítés helye Fonyód, Kodály Z. u. 1.

22.2. Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban, a Bérbeadó vonatkozásában, kizárólagosan a

Fonyódi Járásbíróság vagy a Kaposvári Törvényszék az illetékes.

22.3. A Bérbeadó és a Bérlő közötti jogviszonyra a Magyar jogszabályok (Elsősorban a 1913.évi V. törvény, Ptk.)

rendelkezései az irányadóak.

23. A honlapunk látogatóinak adatai

23.1. A Bérbeadó az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem

rögzít. A weblap látogatása során szabadon és név nélkül biztosított a keresés. A Bérbeadó a név nélküli internetes látogatást

kizárólag statisztikai célokra használja fel, internetes megjelenése optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, a

rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot.

23.2. A Bérbeadó a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag saját kutatás,

statisztika készítéséhez használja fel.

23.3. A Bérbeadó nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis

archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

24. Hírlevelünk

24.1. A Bérbeadó az általa üzemeltetett honlap hírleveleire feliratkozó személyeknek havonta akár több alkalommal is

híreket, információkat és ajánlatokat tartalmazó online Hírleveleket és elektronikus direkt marketing üzeneteket (a

továbbiakban: Hírlevél) kézbesít.

25. Adatvédelmi nyilatkozat

25.1. A Bérbeadó tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott

személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi

azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó

jogszabályok betartásához szükségesek.

A Bérbeadó tevékenysége során a Bérlők adatait a Bérbeadó az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési,

számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel.

A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és

szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat.

Idegenforgalmi adót a Fonyódi Önkormányzat határozza meg, mely 360 Ft/ fő/ éj (18 éves kortól) helyszínen fizetendő.

Érvényes visszavonásig.

Az Általános Szerződési Feltételeket elfogadom.

Fonyód, ………………………………………

………………………………………………

 

 

ÜDÜLŐBÉRLETI SZERZŐDÉS

(határozott időtartamra),

Amely létrejött egyrészről NÉGY SÁRKÁNY Kft. (7400 Kaposvár, Ibolya u. 8. sz. Cg.:14-09- 302300) képviseli Dr. Sárkányné

Varju Ibolya ügyvezető, a továbbiakban, mint Bérbeadó, és

másrészről

név: ………………………………………….……………………….

születési hely, idő: ………………………………………………….

anyja neve: ………………………………….………………………

sz. ig. sz.: ……………………………………………………………

lakcím: ………………………………………….............................

email cím:……………………………………………………………

a továbbiakban, mint Bérlő

között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1. A Bérbeadó üzemeltetésében áll a Fonyód belterület, 8334/2 hrsz. alatt felvett, természetben 8640 Fonyód, Kodály

Zoltán utca 1 sz. alatt lévő nyaraló, melyben található a ………………………….. elnevezésű……………….

négyzetméter nagyságú apartman.

2. Üdülés céljára Bérbeadó bérbe adja a Bérlőnek, az 1. pontban meghatározott apartmant, aki az apartmant ennek alapján

bérbe veszi. Az apartman berendezési és felszerelési tárgyainak jegyzékét a jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza

3. A bérleti szerződést a felek a jelen szerződés aláírásától kezdődően .............év...................hónap........napjától

.............év...................hónap........ napjáig terjedő határozott időtartamra kötik meg.

4. A Bérbeadó az apartmant a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg bocsátja a Bérlő birtokába.

5. A bérleti díj: …………………….Ft., melyet a Bérlő a jelen szerződéskötés aláírásával egy összegben fizet meg a

Bérbeadó részére. A Bérbeadó a bérleti díjról Bérlő részére számlát állít ki.

6. A bérleti díj nem tartalmazza az idegenforgalmi adót (IFA), melyet Bérlő közvetlenül megfizet Bérbeadónak, aki azt a

jogosult részére továbbfizeti.

7. A Bérlő az apartmant kizárólag saját maga és családja, valamint hozzátartozói üdülésére és pihenésére használhatja, a

bérleti időszak ideje alatt az apartmanba 24 órát meghaladóan vendéget csak a Bérbeadó írásos engedélyével fogadhat.

8. A Bérlő jogosult  a szerződés aláírásával egyidejűleg készített, és a szerződő felek által aláírt, leltárban szereplő  a

bútorzatot, berendezési tárgyakat, kerti bútorokat az apartman területén használni.

9. A Bérlő köteles a bérlet fennállása alatt az apartmant és a berendezési és felszerelési tárgyakat rendeltetésszerűen

használni, az apartmant rendszeresen takarítani.

10. A Bérlő köteles a bérlet fennállása alatt az apartman állagát minden tekintetben óvni, az értékekre vigyázni, a

vagyonvédelmet maximálisan biztosítani.

11. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a határozott időtartam leteltével a szerződés megszűnik. A Bérlő

kötelezettséget vállal arra, hogy a bérlet megszűnésekor az apartmant Bérbeadó  vagy megbízottja  birtokába

visszaadja, az apartmanból kiköltözik.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a jelen szerződéshez csatolt Általános Szerződési Feltételekben

meghatározottak az irányadóak. Bérlő jelen okirat aláírásával is kijelenti és nyugtázza, hogy a Szerződés mellékletét képező

Általános Szerződési Feltételeket megismerte, azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt: ……………………………………..

….................................................................... ................................................................

Bérlő Bérbeadó

 

Általános szerződési feltételek

1.1. Az Általános Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján Fonyód Kodály

Zoltán u. 1. szám alatti ingatlan üzemeltetője általánosságban elszállásolási szerződést köt Bérlőivel.

1.2. Egyedi feltételek nem képezik a részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások kötését utazásközvetítőkkel,

szervezőkkel, esetenként más- más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

2. Szerződő felek

2.1. A Bérbeadó által üdülési célú használatra átengedett ingatlant a Bérlő veszi igénybe. (továbbiakban: Felek).

3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

3.1. A Bérlő szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Bérbeadó minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől

számított 48 órán belül nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Bérbeadó ajánlati kötöttsége megszűnik.

3.2. A Szerződés kizárólag a Bérlő írásban leadott foglalásának a Bérbeadó általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban

megkötött Szerződésnek minősül.

3.3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Bérbeadó általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű, Bérbeadót

nem köti.

3.4. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

3.5. Ha a Bérlő a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Bérbeadó jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás

teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Bérbeadó jogosult újra értékesíteni.

3.6. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Bérlő által kezdeményezett meghosszabbításához a Bérbeadó előzetes hozzájárulása szükséges.

Ebben az esetben a Bérbeadó kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

3.7. A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Bérlőek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, az apartman

elfoglalása előtt igazolják. Az ingatlanban bejelentés nélkül a Bérbeadó tudta nélkül senki sem lakhat.

3.8. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

4. Az elszállásolás kezdete és vége /check-in; check-out/

4.1. A Bérlőnek joga van a bérelt helyiségeket a megállapodás szerinti nap 14.00 órától elfoglalni.

4.2. A Bérbeadónak abban az esetben, ha a Bérlő nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 18.00 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a

szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.

4.3. Amennyiben a Bérlő előleget fizetett, az apartman legkésőbb a következő nap 12.00 óráig lefoglalva marad (maradnak).

4.4. A Bérlőnek a szobát az elutazási nap 11.00 óráig el kell hagynia.

4.5. Az apartman foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét.

5. Az elszállásolás meghosszabbítása

5.1. A tartózkodás Bérlő általi meghosszabbításához a Bérbeadó előzetes hozzájárulása szükséges.

5.2. Amennyiben a Bérlő a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11.30 óráig nem üríti ki és a tartózkodás

meghosszabbításához a Bérbeadó előzetesen nem járult hozzá, úgy a Bérbeadó jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel

egyidejűleg a Bérbeadó szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

6. Árak

6.1. Az apartman mindenkori listaárai a nappali halljában lévő információs táblán kifüggesztésre kerülnek.

6.2. A Bérbeadó a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja.

Amennyiben a Bérlő szállást foglalt és azt a Bérbeadó írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Bérbeadó már nem változtathat. A

Bérbeadó aktuális árai az apartman honlapján (www.balatoninyaralo.hu) találhatók.

6.3. A Bérlő a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a Bérbeadótól.

6.4. Az árak közlésekor a Bérbeadó megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét.

A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell

megfizetni. A Bérbeadó a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő

félre.

7. Ajánlatok, kedvezmények

7.1. Az aktuális ajánlatok, kedvezmények az apartman weboldalán kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni

foglalásra vonatkoznak.

7.2. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

7.3. A Bérbeadó speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi szerződésben

rögzített feltételeket állapít meg.

8. Lemondási feltételek

8.1. Amennyiben az apartman ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők:

– a visszaigazolt érkezés napját megelőző 48 órán belüli elállás esetén a kötbér összege egy éjszakai szállás 50%-a,

– a visszaigazolt érkezés napját megelőző 24 órán belüli elállás esetén a kötbér összege egy éjszakai szállás 100%-a.

Amennyiben a Szerződő fél gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat,

önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit, stb.), az elállás esetén esedékes kötbért akkor is a Szerződő

fél/Megrendelő köteles a Bérbeadónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a megrendelő nevében eljáró Bérlő viseli közvetlenül.

8.2. Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos

lemondás nem érkezik), a Bérbeadó a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti. Az

előlegbe a kötbér beszámításra kerül. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap déli 12:00 óráig fenntartja,

majd ezt követően a Bérbeadó szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

8.3. Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Bérbeadó

szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 órát követően megszűnik.

8.4 Amennyiben a Bérlő az előzetesen lefoglalt szállás szolgáltatás igénybevételét megkezdte, de az apartmani tartózkodását megszakítja, a

Bérbeadónak jogában áll az eredetileg tervezett, lefoglalt időszakra eső szállásdíjat Bérlő felé érvényesíteni.

9. Fizetés módja, garancia

9.1. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel (Forintban vagy Euróban)

9.2. Átutalás esetén – amennyiben a Bérbeadóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a

Bérlő köteles az érkezés megjelölt napja előtt a Bérbeadó bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a

Bérbeadó bankszámláján jóváírják vagy az átutalást a Bérlő a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló

visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.

9.3. Az egyéni apartmanfoglalás garantálása előlegfizetéssel lehetséges. A Bérbeadó jogosult a Bérlő érkezésekor a tervezett tartózkodás

szállásköltségének erejéig készpénzben, vagy a Bérbeadó által elfogadott fizetési módozatokban előrefizetést kérni.

10. A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

10.1. A Bérbeadó jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

• a Bérlő nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve az ingatlant;

• a Bérlő az apartmant a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11.30 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a

Bérbeadó előzetesen nem járult hozzá;

• a Bérlő a szálláshely biztonságával, rendjével, annak lakóival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll,

fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;

• a Bérlő fertőző betegségben szenved;

• a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;

10.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik

11. Elhelyezési garancia

11.1. Amennyiben a Bérbeadó a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.)

nem tudja biztosítani, a Bérbeadó köteles a Bérlő elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

11.2. A Bérbeadó köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az

akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának

valamennyi többletköltsége a Bérbeadót terheli.

11.3. Amennyiben a Bérbeadó ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Bérlő a számára felajánlott helyettesítő

szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

12. A Bérlő jogai

12.1. A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Bérlő jogosultságot szerez a bérelt helyiségek szokásos használatára, valamint az

elszállásolási apartman szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Bérlőek használatára bocsátott helységek szokásos használatára.

12.2. A Bérlő a Bérbeadó által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama

alatt. A Bérbeadó ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal

kötelezettséget.

13. A Bérlő kötelességei

13.1. A megállapodás szerinti díj megfizetése: a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a szállás-szolgáltatási szerződés befejeződésekor

esedékes.

13.2. A Bérlő által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási

szükségletek közé, ki kell kérni a Bérbeadó hozzájárulását.

13.3. A Bérlő egy gépjárművel térítésmentesen parkolhat az udvaron. Az udvaron parkoló gépjárműben és az abban elhelyezett tárgyakban

keletkező bármiféle kárért (ideértve például, de nem kizárólag: a gépkocsi feltörést és a gépkocsiban lévő bármely tárgy eltulajdonítását; a

gépjármű ellopását; természeti jelenség okozta károk) a Bérbeadó a felelősségét kizárja. A Bérbeadó a apartmanban hagyott értéktárgyakért

felelősséget nem vállal.

13.4. A szemetet az apartman területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből

bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

13.5. Az apartman területén lévő eszközöket, berendezéseket a Bérlő kizárólag saját felelősségére használhatja

13.6. Tűz esetén a Bérbeadót is kérjük haladéktalanul értesíteni.

13.7. A szobákat és a szálloda közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Bérlőek a rendeltetésellenes használat során

bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

13.8. A Bérlő által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a Bérbeadó írásos hozzájárulása, továbbá a Bérlő általi hatósági

engedélyek beszerzése szükséges.

13.9. A Bérlő gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Bérbeadó

ingatlanjában.

13.10. A Bérlőnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Bérbeadónak, és minden szükséges adatot a rendelkezésére kell bocsátania, amely a

káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

14. Állatok behozatala

14.1. Az apartmanba állatokat (kutya, macska) az árlistában meghatározott díjtétel ellenében a Bérbeadó hozzájárulásával lehet behozni.

Vakvezető kutyákat Bérlőink díjmentesen hozhatják az apartmanba.

15. A Bérbeadó jogai

15.1. Amennyiben a Bérlő az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának

megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Bérbeadó követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Bérlőnek azon személyes

tulajdontárgyain, amelyeket az apartmanba magával vitt.

16. A Bérbeadó kötelessége

16.1. A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.

16.2. A Bérlő írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.

16.3. Az ingatlanon belüli területen, valamint a teraszokon a Bérbeadó engedélye nélkül Bérlőink nyugalma érdekében 22.00 órát követő

időszakban hangoskodni tilos, beleértve az apartmanok belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást.

17. A Bérlő betegsége, halála

17.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Bérlő megbetegszik, Bérbeadó orvosi segítséget nem tud

felajánlani.

17.2. A Bérlő betegsége/halála esetén a Bérbeadó költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a

számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a

betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

18. Az adatkezelés biztonsága

18.1. A honlapunkon lévő hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása nem kötelező, az a Bérlő saját döntése. A Hírlevélre

történő feliratkozással a Felhasználó hozzájárul megadott adatai kezeléséhez. A Bérbeadó az adatokat mindaddig kezeli, ameddig azok törlését

az érintett nem kéri.

18.2. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja, illetve a weboldalon is van rá lehetőség.

18.3. A megadott személyes adatok valódiságáért a Bérlő felel.

18.4. A Bérbeadó az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

18.5. A Bérlő által megadott személyes adatokhoz kizárólag a Bérbeadó férhet hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik

személyeknek a Bérbeadó nem ad át.

18.6. A Bérbeadó harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.

18.7. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni,

amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Bérlő

nem emelhet kifogást.

19. A Bérbeadó kártérítési felelőssége

19.1. A Bérbeadó felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Bérbeadó Bérlőinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt

következtek be, vagy azokat a Bérlő maga okozta.

19.2. A Bérbeadó kijelölhet olyan helyeket az ingatlan területén, ahová Bérlő nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Bérlőt ért

kárért, sérülésért a Bérbeadó felelősséget nem vállal.

19.3. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Bérbeadó csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette vagy a kár olyan

okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Bérlőt terheli.

19.4. Nem felel továbbá a Bérbeadó a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

20. Titoktartás

20.1. A Bérbeadó a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

21. Vis major

21.1. Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem

bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

22. A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

22.1. A teljesítés helye Fonyód, Kodály Z. u. 1.

22.2. Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban, a Bérbeadó vonatkozásában, kizárólagosan a Fonyódi Járásbíróság

vagy a Kaposvári Törvényszék az illetékes.

22.3. A Bérbeadó és a Bérlő közötti jogviszonyra a Magyar jogszabályok (Elsősorban a 1913.évi V. törvény, Ptk.) rendelkezései az irányadóak.

23. A honlapunk látogatóinak adatai

23.1. A Bérbeadó az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. A weblap

látogatása során szabadon és név nélkül biztosított a keresés. A Bérbeadó a név nélküli internetes látogatást kizárólag statisztikai célokra

használja fel, internetes megjelenése optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, a rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű

személyes adatot.

23.2. A Bérbeadó a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag saját kutatás, statisztika

készítéséhez használja fel.

23.3. A Bérbeadó nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került,

korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

24. Hírlevelünk

24.1. A Bérbeadó az általa üzemeltetett honlap hírleveleire feliratkozó személyeknek havonta akár több alkalommal is híreket, információkat és

ajánlatokat tartalmazó online Hírleveleket és elektronikus direkt marketing üzeneteket (a továbbiakban: Hírlevél) kézbesít.

25. Adatvédelmi nyilatkozat

25.1. A Bérbeadó tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat

minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési

intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

A Bérbeadó tevékenysége során a Bérlők adatait a Bérbeadó az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint

saját reklámcéljaira használja fel.

A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az

azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat.

Idegenforgalmi adót a Fonyódi Önkormányzat határozza meg, mely 360 Ft/ fő/ éj (18 éves kortól) helyszínen fizetendő.

Érvényes visszavonásig.

Az Általános Szerződési Feltételeket elfogadom.

Fonyód, ………………………………………

………………………………………………

Bérlő